Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «МОТОР-БАНК»


Изображение 1
07-06-2024

7 червня 2024 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА-, прогноз негативний. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР‑БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також окремих файлів статистичної звітності АТ «МОТОР-БАНК» за січень-травень 2024 року. 

             За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 ключові балансові показники АТ «МОТОР-БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • власний капітал зменшився на 3,30% до 218,122 млн грн;
  • кошти клієнтів виросли на 11,77% до 880,334 млн грн;
  • обсяг зобов’язань збільшився на 11,75% і склав 903,379 млн грн;
  • кредити та заборгованість клієнтів знизились на 64,79% до 96,040 млн грн;
  • активи Банку виросли на 8,47% до 1,122 млрд грн. 

За перші три місяці 2024 року ресурсна база АТ «МОТОР‑БАНК» змінилась наступним чином: кошти юридичних осіб виросли на 80,19% до 258,270 млн грн, а кошти фізичних осіб знизились на 3,45% до 622,064 млн грн. 

В структурі ресурсної бази АТ «МОТОР-БАНК» станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 частка коштів юридичних осіб виросла на 9,17 п.п. до 23,03%, а частка коштів фізичних осіб зменшилась на 6,84 п.п. до 55,47%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн, %

Показник

01.04.2024

01.01.2024

Темп приросту, %

тис. грн

%

тис. грн

%

Кошти клієнтів:

880 334

78,50%

787 611

76,17%

11,77%

-       кошти юридичних осіб

258 270

23,03%

143 335

13,86%

80,19%

-       кошти фізичних осіб

622 064

55,47%

644 276

62,31%

-3,45%

Зобов’язання всього:

903 379

80,55%

808 412

78,19%

11,75%

Статутний капітал банку

200 000

17,83%

200 000

19,34%

0,00%

Власний капітал всього:

218 122

19,45%

225 557

21,81%

-3,30%

Грошові кошти та їх еквіваленти

380 981

33,97%

378 434

36,60%

0,67%

Кредити та заборгованість клієнтів

96 040

8,56%

272 760

26,38%

-64,79%

Інвестиції в цінні папери

334 256

29,80%

79 290

7,67%

321,56%

Основні засоби та нематеріальні активи

44 003

3,92%

46 506

4,50%

-5,38%

Активи всього:

1 121 501

100,00%

1 033 969

100,00%

8,47%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «МОТОР БАНК» за І квартал 2024 р. 

Структура активів АТ «МОТОР-БАНК» в першому кварталі 2024 року змінилась наступним чином:

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 2,63 п.п. до 33,97%;
  • частка кредитів та заборгованості клієнтів знизилась на 17,82 п.п. до 8,56%;
  • частка інвестицій в цінні папери виросла на 22,13 п.п. до 29,80%. Агентство зазначає, що портфель цінних паперів АТ «МОТОР-БАНК» станом на 01.04.2024 складався виключно з депозитних сертифікатів НБУ (78,92% портфеля) та з ОВДП (21,08% портфеля), тобто з інструментів, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику. 

Таким чином, в першому кварталі 2024 року вагомий приріст показали кошти клієнтів АТ «МОТОР-БАНК» (+11,77%) та інвестиції в цінні папери (+321,56%). Натомість, кредитний портфель Банку скоротився на 64,79%. При цьому, портфель активів АТ «МОТОР-БАНК» станом на 01.04.2024 характеризувався хорошою якістю: питома вага в структурі активів Банку ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику склала 63,77% (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП та депозитні сертифікати НБУ), питома вага кредитів та заборгованості клієнтів становила 8,56%, а частка NPL в кредитному портфелі Банку складала 28,73%, що було на 7,33 п.п. менше ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який, за даними НБУ, станом на 01.04.2024 дорівнював 36,07%. 

Агентство нагадує, що в листопаді 2022 року репутацію єдиного акціонера АТ «МОТОР-БАНК» – Богуслаєва В.О. було визнано небездоганною (рішення НБУ від 10.11.2022). Агентство зазначає, що 7 лютого 2023 року НБУ було призначено довірену особу, що виконує функції єдиного акціонера АТ «МОТОР-БАНК», – Дубаса Андрія Богдановича, який є чинним Президентом Асоціації українських банків. 

2. За період з 01.01.2024 по 01.04.2024 регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 2,72% і склав 202,227 млн грн, що на 2,227 млн грн перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн). При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку в аналізованому періоді не лише в рази перевищували встановлені нормативні значення, але і були істотно вищими за середні рівні цих нормативів по банківській системі України.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн, %

Показник

Нормативне значення

01.04.2024

01.01.2024

 

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

по системі, млн грн

банк,

тис. грн

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн

255 832

202 227

258 341

207 889

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

20,44%

43,01%

21,07%

35,64%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

11,95%

38,97%

12,24%

32,41%

 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)

>100%

-

450,65%

-

251,20%

 

Норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

886,04%

-

745,22%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті  (LCRів)

>100%

-

892,02%

-

655,38%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<20%*

17,28%

9,14%

15,53%

29,20%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

66,09%

0,00%

63,13%

81,05%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

*для спеціалізованих ощадних банків значення нормативу Н7 встановлено на рівні не більше ніж 20%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку 

Так, норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «МОТОР-БАНК» (Н2) станом на 01.04.2024 склав 43,01%, що не лише в 4,3 раза перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але й було в 2,1 раза вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «МОТОР БАНК» (Н3) станом на 01.04.2024 склав 38,97%, що було в 5,57 раза вище ніж встановлене НБУ мінімальне значення та в 3,26 раза перевищувало середньо-ринковий показник.

Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 Н1 Банку знизився до 197,085 млн грн, Н2 становив 38,41%, а Н3 дорівнював 34,62%. Незначне відхилення нормативу Н1 АТ «МОТОР-БАНК» від нормативного значення свідчить про необхідність приведення Банку до прибуткової діяльності, або потребує фінансування від акціонерів Банку, що є ускладненим в поточних умовах. При цьому, Агентство зазначає, що згідно з постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп», у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану НБУ ухвалено рішення про незастосування заходів впливу за порушення банками економічних нормативів, в тому числі нормативів капіталу.

   Отже, станом на початок червня 2024 року АТ «МОТОР-БАНК» мав дуже високі значення нормативів Н2 та Н3 Банку, які в 4,3 раза та в 5,57 раза відповідно перевищували нормативні значення, але допустив порушення нормативу Н1. 

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «МОТОР-БАНК» станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 виріс на 199,45 п.п. і склав 450,65%, що в 4,51 раза перевищувало мінімально необхідне значення для даного нормативу.

За перший квартал 2024 року норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «МОТОР-БАНК» (LCRвв) збільшився на 140,82 п.п. до 886,04%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) виріс на 236,64 п.п. і склав 892,02%. Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року нормативи LCRвв та LCRів Банку із суттєвим запасом перевищували встановлене регулятором мінімальне значення: в 8,86 раза та в 8,92 раза відповідно. 

Також Агентство зазначає, що станом на 01.06.2024 NSFR Банку становив 379,50%, LCRвв дорівнював 879,35%, а LCRів складав 600,44%. Отже, станом на початок червня 2024 року АТ «МОТОР-БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували граничні значення. 

            3. За підсумками першого кварталу 2024 року АТ «МОТОР-БАНК» отримав збиток в обсязі 7,435 млн грн, що на 17,969 млн грн менше ніж збиток Банку за аналогічний період 2023 року. При цьому, чистий процентний дохід АТ «МОТОР-БАНК» за перший квартал 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року зменшився на 7,41%, а чистий комісійний дохід знизився на 74,59%. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн, %

Показник

І квартал 2024 року

І квартал 2023 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

21 225

32 703

-11 478

-35,10%

Процентні витрати

10 703

21 339

-10 636

-49,84%

Чистий процентний дохід

10 522

11 364

-842

-7,41%

Комісійні доходи

5 248

9 496

-4 248

-44,73%

Комісійні витрати

4 154

5 191

-1 037

-19,98%

Чистий комісійний дохід

1 094

4 305

-3 211

-74,59%

Адміністративні та інші операційні витрати

24 529

28 860

-4 331

-15,01%

Прибуток

-7 435

-25 404

17 969

-70,73%

Джерело: Проміжна скорочена фінансова звітність АТ «МОТОР БАНК» за І квартал 2024 р. 

            Таким чином, в першому кварталі 2024 року відбулось збільшення обсягів коштів клієнтів (+11,77%) та інвестицій в цінні папери (+321,56%) АТ «МОТОР БАНК». Натомість кредитний портфель Банку знизився на 64,79%. При цьому, станом на 01.04.2024 Банк підтримував якість активів на хорошому рівні: 63,77% активів Банку були розміщені в низько-ризикові ліквідні інструменти (грошові кошти та їх еквіваленти, ОВДП та депозитні сертифікати НБУ), а частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «МОТОР БАНК» станом на 01.04.2024 становила 28,73%, що було на 7,34 п.п. менше ніж середній рівень NPL по банківській системі України.

Станом на 01.06.2024 року АТ «МОТОР-БАНК» продовжував підтримувати дуже високі значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були істотно вищими за середні рівні відповідних нормативів по банківській системі України. Проте Банк допустив незначне порушення нормативу Н1. Агентство зазначає, що НБУ 25.02.2022 р. ухвалив рішення на період дії воєнного стану в Україні  не застосовувати до банків заходів впливу за порушення ними економічних нормативів.

Станом на початок червня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «МОТОР-БАНК» був добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів).

За підсумками першого кварталу 2024 року діяльність АТ «МОТОР-БАНК була збитковою, а чистий процентний дохід та чистий комісійний дохід Банку знизились порівняно з показниками за перший квартал 2023 року. 

Рівень зовнішньої підтримки АТ «МОТОР-БАНК», який раніше визначався Агентством як невизначений через контроль фізичної особи над Банком, таким і залишається. 

Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності виконання Банком своїх зобов’язань за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Депозити, які пропонує один з найстарших банків України Депозити, які пропонує один з найстарших банків України
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK У грудні 2023-го наш банк відзначив своє 30-річчя. У... Далее
Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися Темпи переходу на дистанційні канали прискорилися
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Банки в Україні працюють і працювали навіть у перші... Далее
COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт COMINBANK серед тих, хто стійко тримає фінансовий фронт
Тетяна ПУТІНЦЕВА, Голова Правління COMINBANK На другому році війни COMINBANKу попри все вдалося... Далее
Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання Україна вийде переможцем з війни і банківський сектор розпочне своє стрімке зростання
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Нині, перебуваючи в динамічній ситуації,... Далее
«Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні» «Банк відреагував на зміни динамічно й адаптивно: умови за депозитами залишилися на привабливому рівні»
Тетяна ПУТІНЦЕВА , Голова Правління АТ КОМІНБАНК Сповільнення інфляції та досить стійка ситуація на... Далее
«Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів» «Клієнти використовують банк, як надійне місце сховку для своїх коштів»
Єжи Яцек ШУГАЄВ , Голов а Правління АТ Кредобанк Війна змінила пріоритети українців щодо заощаджень... Далее

Архив раздела